19-21.02.2021 • Mahamudra: Wyjaśnienie stanu wrodzonego

Zapraszamy na kurs z Aczarją Lamą Kelzangiem Wangdim. Jego tematem będzie mahamudra – najwyższa praktyka medytacyjna w tradycji Kagyu, której celem jest urzeczywistnienie natury umysłu.

English below

Aczarja Lama Kelzang Wangdi przedstawi mahamudrę (dosł. Wielką Pieczęć) na podstawie “Wyjaśnienia stanu wrodzonego” Dakpo Taszi Namgjala. Dzieło XVI-wiecznego tybetańskiego jogina i uczonego jest głównym podręcznikiem do praktykowania Wielkiej Pieczęci.

Przedstawienie całego podręcznika zaplanowaliśmy w KDC na kilka lat. Lama Kelzang przedstawił już wyjaśnienia na temat medytacji uspokojenia umysłu w tradycji mahamudry. W lutym skupi się na medytacji “jasnego wglądu” (skr. vipassana, tyb. lhagtong), która pomaga odkryć naturę umysłu.

– Praktykując mahamudrę, trenujemy rozpoznanie natury umysłu. Czym jest natura umysłu? Chodzi o to, jaki umysł jest ze swej natury – mówi Aczarja Lama Kelzang Wangdi. – Chociaż doświadczamy tymczasowych negatywnych stanów, natura umysłu jest wolna od jakichkolwiek zaciemnień, negatywnych emocji czy myśli. Z ostatecznego punktu widzenia mówimy, że natura umysłu jest czysta. Nikt nie musi jej oczyszczać, ona po prostu taka jest. Natura umysłu jest obecna we wszystkim, czego doświadczamy. Jest obecna w każdej aktywności umysłu nawet gdy doświadczamy lęku, strachu, gniewu czy stanów depresyjnych. Praktykujący mahamudrę uczy się to rozpoznawać.”

Z powodu pandemii kurs odbędzie się online – za pośrednictwem aplikacji Zoom. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Uczestnicy otrzymają polskie tłumaczenie “Wyjaśnienia stanu wrodzonego”, a chętni także dostęp do wcześniejszych części kursu.

Program kursu:

Piątek 19 lutego 2021 r. 

19:00 – 21:00 – wykład wprowadzający

Sobota 20 lutego

10.00 – 12.00 – sesja I: wykład i praktyka

15.00 – 17.00 – sesja II: wykład i praktyka

Niedziela 21 lutego 

10.00 – 12.00 – sesja III: wykład i praktyka

15.00 – 17.00 – sesja IV: wykład i praktyka, zakończenie.

Aczarja Lama Kelzang Wangdi urodził się w 1970 r. we wschodnim Butanie. Przez dziewięć lat studiował filozofię buddyjską na uniwersytecie Karma Śri Nalanda w Rumteku (Sikkim). Uzyskał tam tytuły Aczarji i Ka Rabdziam, co potwierdza, że jest w pełni wykwalifikowanym nauczycielem nauk i filozofii buddyjskiej. Przed przyjazdem do Europy przez kilka lat nauczał w Nalanda Szedra w Rumteku. Od 2004 roku mieszka i pracuje jako lama-rezydent w Instytucie Kamalasila w Niemczech.


Udział w kursie jest wolny, ale wymaga uprzedniej rejestracji. Koszty kursu i datek dla nauczyciela pokrywane są z dobrowolnych składek. Sugerowana darowizna za weekend to 150 zł. Osoby, których nie stać na taki wydatek, mogą wpłacić niższą kwotę. Nr konta Instytutu Marpy PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871

ZAREJESTRUJ UDZIAŁ W KURSIE

MAHAMUDRA: CLARIFYING THE NATURAL STATE

We are happy to invite you to a seminar with Acharya Lama Kelzang Wangdi. Its topic will be mahamudra – the highest meditation practice in the Kagyu tradition, aiming to realize the nature of the mind.

Acharya Lama Kelzang Wangdi will introduce Mahamudra (Great Seal) on the basis of Dakpo Tashi Namgyal’s “Clarifying the Natural State”. The work of a 16th-century Tibetan yogi and scholar is the main textbook for practicing the Great Seal.

Our plan to present the entire textbook at KDC will take several years. Lama Kelzang has already given his explanations on “calm abiding” meditation (Skr. Shamatha, Tib. Shine) in Mahamudra tradition. In February, he will focus on “clear insight” meditation (Skr. Vipassana, Tib. Lhagtong), which helps to discover the nature of the mind.

– Through practicing mahamudra, we train to recognize the nature of the mind. What is the nature of mind? It is about what the mind is by its own nature – says Acharya Lama Kelzang Wangdi. – Although we do experience temporary negative states, the nature of the mind is free from any obscuration, negative emotions or thoughts. From the ultimate perspective, we say that the nature of mind is pure. Nobody has to purify it, it just is. The nature of the mind is present in everything we experience. It is present in all mental activities, even when we experience anxiety, fear, anger, or depression. A Mahamudra practitioner learns to recognize this.”

Due to the pandemic, the course will be held online – via the Zoom app. Lectures will be conducted in English with translation into Polish. Participants will receive a Polish translation of ‘Clarifying the Natural State’, and upon request access to earlier parts of the course.

SEMINAR SCHEDULE:

Friday, February 19th, 2021

19:00–21:00 – session I: introductory lecture

Saturday, February 20th

10.00 – 12.00 – session II: lecture and practice

15.00 – 17.00 – session III: lecture and practice

Sunday, February 21st

10.00 – 12.00 – session IV: lecture and practice

15.00 – 17.00 – session V: lecture and practice, ending.

Acharya Lama Kelzang Wangdi was born in 1970 in eastern Bhutan. For nine years he studied Buddhist philosophy at Karma Sri Nalanda University in Rumtek (Sikkim). There he obtained the titles of Acharya and Ka Rabdziam, which confirms that he is a fully qualified teacher of Buddhist teachings and philosophy. Before coming to Europe, he taught at Nalanda Szedra in Rumtek for several years. Since 2004 he has been living and working as a resident Lama at the Kamalasila Institute in Germany.

Participation in the course is free of charge, but requires prior registration. The cost of the course and the teacher’s contribution are covered by voluntary contributions. Suggested donation for the weekend is PLN 150. People who cannot afford the expense may pay a lower amount. Account number of the Marpa Institute is: PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871

REGISTRATION

Wydarzenie zostało zakończone.

Harmonogram

Piątek 19 lutego

19.00 - 21.00
Wykład wprowadzający
wykład i praktyka

Sobota 20 lutego

10.00 - 12.00
Sesja I
wykład i praktyka
15.00 - 17.00
Sesja II
wykład i praktyka

Niedziela 21 lutego

10.00 - 12.00
Sesja III
wykład i praktyka
15.00 - 17.00
Sesja IV
wykład i praktyka

Data

19 - 21 02 2021
Zakończone!

Czas

19:00 - 17:00

Darowizna

150 PLN • Numer konta: PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871
Organizator: Ośrodek KDC

Miejsce

Organizator: Ośrodek KDC
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa 03-982
Karma Dechen Chöling

Organizator

Karma Dechen Chöling
Telefon
+48 601-70-70-55
Email
tomasz@marpa.pl; biuro@marpa.pl
Strona WWW
https://karmadechencholing.eu
Kod QR
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu