Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Marpy Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie, ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego 49/U12, 03-982 Warszawa, REGON: 810752902.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach: a.przesyłania biuletynu informacyjnego dotyczącego portalu www.karmadechencholing.eu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biuletynu informacyjnego.

3) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili).

4) Przysługują mi następujące prawa:

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Instytut Marpy, ul. J.Nowaka - Jeziorańskiego 49/U12, 03-982 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@marpa.pl.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będę mógł otrzymywać informacji od Administratora.